Ekonomický oprávnený náklad - dokumenty

Pohoda seniorov, n.o., ako poskytovateľ sociálnych služieb, je podľa § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, povinný zverejniť priemerné ekonomicky oprávnené náklady za jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb za predchádzajúci rok.