Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenie (ŠZ) je:


Klient môže byť do zariadenia prijatý aj pred splnením podmienok, kedy takúto situáciu považujeme za neodkladnú a život alebo zdravie klienta sú vážne ohrozené (§8 zákona o sociálnych službách).
Pokiaľ je klient samoplatca, nižšie uvedené podmienky nemusí splniť, stačí mu uzavretá platná zmluva medzi zariadením a klientom.


Žiadosti o prijatie do domova sociálnych služieb

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službutlačivo iba pre BSK
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania služieb v Pohode Seniorov
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (overený podpis na matrike alebo u notára)
Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby (túto žiadosť je možné stiahnuť na stránkach príslušného samosprávneho kraja podľa miesta trvalého bydliska –
Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov


Často kladené otázky

1. Čo je potrebné k umiestneniu klienta?

2. Aké služby má klient v cene?
3. Ako postupovať pri vybavovaní odkázanosti?
4. Vybavujete aj odborné lekárske vyšetrenia?