Náš tím

Mgr. Gabriela Kopčajová

Riaditeľka

1989 – 2014
Pracovala v samospráve mesta Levoča v riadiacich pozíciách, kde značnú časť svojej pracovnej činnosti venovala aj sociálnej oblasti v rámci plnenia samosprávnych úloh mesta a tiež v oblasti vzdelávania a školstva. Počas pôsobenia v samospráve v rokoch 1998 – 2003 externé štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, fakulte sociálnych vied. V roku 2003 ukončené štúdium štátnou skúškou a získaný titul Magister.

2015 - 2016
Zariadenie pre seniorov Claustrum, n. o. Veľký Meder.

2016 - trvá
Pohoda seniorov, n. o., Galanta v pracovnom zaradení vedúci sociálny pracovník a zástupca riaditeľa. Od 1. 6.2019 v pozícii riaditeľ.

Hlavným cieľom môjho pôsobenia v Pohode seniorov, n. o. Galanta je zvládnuť proces starnutia u klientov. Staroba nemusí znamenať pasivitu a rezignáciu. Je to obdobie, kedy môže byť starý človek aktívny aj vďaka fyzickému i psychickému tréningu a naše zariadenie je toho príkladom. Je prirodzené, že v kolobehu života človeka vystrieda čas produktívnej zrelosti obdobie starnutia. Starnutie je prirodzenou a nezvratnou súčasťou života a vývinu organizmu, ktoré prebieha u každého človeka. Všetkým klientom v našom zariadení patrí moja úcta a preukázanie dôstojnosti. Jemnosť si vyžaduje zvlášť kontakt s chorými klientmi, ktorí boli nútení vzdať sa svojej doterajšej samostatnosti a sú odkázaní na pomoc. A práve pomoc a starostlivosť im úprimne ponúkam ja spolu s ostatnými kolegami zo zariadenia. Starnutie je aj umenie, v ktorom sa treba učiť starobu prijať. Som členkou predsedníctva Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR a regionálny koordinátorom asociácie pre Trnavský kraj.

V pozícii riaditeľa zariadenia sa snažím byť dobrým manažérom so schopnosťou viesť tím na základe svojho vlastného príkladu. Je to jedna z najdôležitejších zručností každého manažéra

„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela“
(Johan Wolfgang von Goethe)


Mgr. Miram Maasová

Zástupca riaditeľa a odborný garant pre ošetrovateľstvo

Som absolventkou Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii v Bratislave, akademický titul Magister som získala v odbore ošetrovateľstvo a Manažment v ošetrovateľstve. Svoju kvalifikáciu som rozšírila o špecializačné štúdium v intenzívna ošetrovateľská starostlivosť a komunitné ošetrovateľstvo a tiež vyššie odborné štúdium v odbore diplomovaná sestra. Už ako 17 ročná som pracovala na urgentnom príjme , kde som nabrala znalosti a skúsenosti vo všetkých odboroch urgentnej medicíny, primárne som bola sestra v chirurgii a plastickej úrazovej chirurgii.

Od r. 1998 som bola súčasťou kolektívu Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca v NÚSCH BA, kde som bola pri zrode transplantačného programu na Slovensku a 1. Úspešnej transplantácie srdca na Slovensku. Počas môjho pôsobenia v NUSCH som získala bohaté skúsenosti v oblasti kardiológie , tiež som bola pri zrode centra pre pľúcnu artériovú hypertenziu. Môj odborný záujem a vedecko-výskumná aktivita sa koncentrovala na problematiku pokročilého srdcového zlyhávania , transplantácie srdca , mechanických podpôr ľavej komory , kardiomyopatií a pľúcnej artériovej hypertenzie. Sústredila som sa hlavne na ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť a tzv. uľahčenie neľahkej situácie pacienta v každom štádiu choroby. Som členkou kardiologickej spoločnosti a Slovenskej komory sestier. Od r. 2013 do 31. 5. 2019 som bola riaditeľkou nášho zariadenia sociálnych služieb Pohoda seniorov.

„Staroba nie je dôvod na smútok“

Mojim cieľom v našom domove je poskytnúť obyvateľom istotu, bezpečie a šťastie. Táto generácia má nárok, aby aj tú poslednú etapu života žili dôstojný a plnohodnotný život. Zaslúžia si pozornosť a viem, že mladšie generácie sa majú od nich čo učiť a vzdávať im hold. Svoje povolanie „sestra“ na každej svojej pozícii naplno využívam, nakoľko svoje povolanie je mi poslaním. Toto ponímanie je pre mňa ako zakladateľa neziskovej organizácie veľmi podstatné, nakoľko práca so starými ľuďmi vyžaduje čistú osobnosť opatrujúceho...„s úctou a láskou“