Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov (ZPS) je:


Klient môže byť do zariadenia prijatý aj pred splnením podmienok, kedy takúto situáciu považujeme za neodkladnú a život alebo zdravie klienta sú vážne ohrozené (§8 zákona o sociálnych službách).
Pokiaľ je klient samoplatca, nižšie uvedené podmienky nemusí splniť, stačí mu uzavretá platná zmluva medzi zariadením a klientom.


Žiadosti o prijatie do zariadenia pre seniorov:

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania služieb v Pohode Seniorov


Často kladené otázky

1. Čo je potrebné k umiestneniu klienta?

2. Aké služby má klient v cene?
3. Ako postupovať pri vybavovaní odkázanosti?
4. Vybavujete aj odborné lekárske vyšetrenia?